Accessibility Tools

ศาลแพ่ง

Civil Court

News

แผนกคดีสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

แผนกคดีผู้บริโภค

การรับ จ่ายเงินในคดี

แผนกคดีซื้อขายออนไลน์

ศูนย์ e-filing

ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจำศาลแพ่ง

แผนกคดีฟอกเงินและมาตรการทางแพ่ง

ศูนย์คดีจัดการมรดก

เจ้าพนักงานตำรวจศาล

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

Civil Court - ENGLISH

วิดีโอศาลแพ่ง

TTRS

court of justice smart mediation

การยื่นฟ้องทางระบบ รับส่งอิเล็กทรอนิกส์ e-filing v.3

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม

infographic

นโยบายประธานศาลฎีกา

ถาม ตอบ line official account

ห้องพิจารณาคดีซื้อขายออนไลน์ ศาลแพ่ง

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแพ่ง

ห้องไกล่เกลี่ยออนไลน์ ศาลแพ่ง

e-notice

ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล

คำนวณอัตราค่าขึ้นศาล

ระบบค้นหาอัตราค่านำหมาย ศาลยุติธรรม

ระบบติดตามสำนวนคดี
สถิติคดี
ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง/ข่าวการประกวดราคา

+

ข่าวรับสมัครงาน