ศาลแพ่ง
The Civil Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์