ศาลแพ่ง

The Civil Court

image

ศาลแพ่ง

คำสั่งศาลแพ่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ให้กับลูกหนี้ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี ๒๕๖๓

image เอกสารแนบ